Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร 075-692246

 
นายประสิทธิ์ ไกรบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(093-792-2471)
 
นางสาระภี สุรินทร์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ระบบฐานข้อมูลการบริหารการจัดการ (เจ้าหน้าที่) (Back Office)
ข้อมูลบุคลากร
 คณะบริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสาร ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง (ดู : 7)
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 23)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 27)
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ดู : 22)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 18)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 18)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคฟัรดูอีนและการตัมมัตอัลกรุอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคฟัรดูอีน และการตัมมัตอัลกรุอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 จำนวน 18 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อส้ราง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน กบ ๘๑-๒๕๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมทอง หมู่ 5 บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 108)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 78)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ดู : 83)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 90)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร  (ดู : 167)
รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๑ อัตรา (ดู : 202)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานวันที่26 ม.ค.64 (ดู : 252)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง คลิ๊กที่นี่
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : saraban@nuakhlong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs