Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร 075-692246

 
นายประสิทธิ์ ไกรบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(093-792-2471)
 
นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาชนพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ( Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ดู : 8) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ( Big Clening) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง) (ดู : 7) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 32 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 11 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒ วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 28 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 12) 28 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 84 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบอนดำ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยออมสิน หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙๙-แหลมกรวด หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 6 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน กบ ๘๑-๑๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 21 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 21 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยใต้ควน หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลา หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 161) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน กบ ๘๐-๗๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 4 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบซอยโรงเรียนบ้านท่านุ่น หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้นการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ 7073 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 24 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาชนพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ( Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ดู : 33) 24 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning ) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ดู : 33) 24 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 24 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 95 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 10 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 92 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 10 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน กบ ๘๐-๗๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 8 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 8 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยสามตำบล หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 7 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเลียบสนามบิน (ทางไปกระบี่น้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 3 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 25 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 25 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 25 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 24 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักคูระบายน้ำ ซอย รพ.เหนือคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 7 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเหนือคลอง ๖ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 2 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเหนือคลอง ๔ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 2 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) (ดู : 56) 28 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 28 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0002 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0002 และหมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0001 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 151) 28 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0005 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0008 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 27 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0003 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0004 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 27 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 26 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs